باسمه تعالی

اساسنامه کلینیک ویژه مستقل تخصصی و فوق تخصصی بعثت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

فصل اول: کلیات و اهداف

این اساسنامه بر مبنای دستورالعمل اجرایی نحوه اداره کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور، صادره از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به آحاد مردم میهن اسلامی و به ویژه، مردم شریف استان گیلان و انجام سایر تکالیف یاد شده در مواد ذیل، بر اساس قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است:

ماده 1: کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بعثت، به عنوان یک واحد دولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و عمدتاً با استفاده از نیروهای تخصصی و فوق تخصصی عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فعالیت نموده و به عنوان مطب پزشکان شاغل در آن محسوب شده و امکانات مورد نیاز آنان از قبیل منشی پذیرش با تنظیم و نگهداری پرونده و سوابق بیمار، وسایل و امکانات مناسب داخل و خارج از اتاق پزشکان را در اختیار آنان قرار می دهد.

تبصره- در این اساسنامه، به منظور رعایت اختصار به کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بعثت، « کلینیک » و به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، « دانشگاه » اطلاق می شود.

ماده 2: کلینیک، به لحاظ اداری و مالی مستقل بوده و کلیه هزینه های مربوط به اداره آن، از جمله هزینه های نیروی انسانی غیرپزشک، کارانه پزشکان و سایر هزینه های نگهداری و پشتیبانی، به طور کامل، از محل درآمدهای کلینیک که به حساب درآمدهای اختصاصی آن واریز می گردد، تأمین می شود.

ماده 3: ارکان کلینیک عبارتند از: شورای مشورتی، هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس

فصل دوم: شورای مشورتی

ماده 4: اعضای شورای مشورتی کلینیک را نماینده رییس دانشگاه و تمامی پزشکان عضو هیأت علمی تمام وقت شاغل در کلینیک تشکیل می دهند.

تبصره 1- شورای مشورتی، سالی یک بار( در چهار ماه اول هر سال ) تشکیل می گردد؛ ولی ممکن است با درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم از اعضای شورای مشورتی، به صورت فوق العاده نیز تشکیل شود.

تبصره 2- برای رسمیت جلسات شورا، حضور نماینده رییس دانشگاه و نصف به علاوه یک نفر از سایر اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه ضرورت دارد.

تبصره 3- دعوت از اعضای شورا، به صورت کتبی یا درج فراخوان در کلینیک می باشد.

ماده 5: ریاست جلسات شورای مشورتی، به عهده رییس هیأت مدیره و دبیری آن، به عهده بازرس هیأت مدیره می باشد.

تبصره - در جلساتی که به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره کلینیک تشکیل می گردد، ریاست جلسه به عهده نماینده رییس دانشگاه و دبیری آن به عهده فرد منتخب عضو شورا( که کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و یا فعالیت به عنوان بازرس نبوده و تقبل این مسؤولیت را عهده دار گردد ) خواهد بود.

ماده 6: اهم وظایف شورای مشورتی به شرح زیر می باشد :

الف- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره

ب- تعیین خط مشی آینده کلینیک و تصویب آن

ج- انتخاب اعضای منتخب هیأت مدیره( اصلی و علی البدل ) و بازرسان( اصلی و علی البدل ) و پیشنهاد به رییس دانشگاه، جهت صدور ابلاغ

فصل سوم: هیأت مدیره

ماده 7: اعضای اصلی هیأت مدیره کلینیک شامل دو عضو حقوقی( معاون درمان و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ) و سه عضو اصلی منتخب شورای مشورتی خواهند بود.

تبصره 1- اعضای اصلی منتخب شورا، از بین اعضای هیأت علمی تمام وقت شاغل در کلینیک انتخاب می شوند.

تبصره 2- دو نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت شاغل در کلینیک نیز به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیأت مدیره، در جلسه شورای مشورتی انتخاب می شوند.

ماده 8: هیأت مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شورای مشورتی بوده و اهم وظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی، اجرای تصمیمات شورای مشورتی، تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده از اساسنامه، حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول کلینیک، سیاست گذاری کلان اداری و مالی کلینیک، ادای دیون و وصول مطالبات

تبصره- تمامی مصوبات هیأت مدیره بایستی به امضای رییس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان برسد.

ماده 9: مدت فعالیت اعضای منتخب هیأت مدیره و بازرسان کلینیک دو سال می باشد که در صورت موافقت اعضای شورای مشورتی، قابل تمدید خواهد بود.

ماده 10: جلسات هیأت مدیره کلینیک، با حضور رییس و حداقل دو عضو دیگر رسمیت یافته و مصوبات آن با سه رأی موافق و رعایت تبصره ذیل ماده 8 اساسنامه قابل اجراست.

تبصره 1- هیأت مدیره کلینیک موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان تصدی خود، از اعضای شورای مشورتی کلینیک به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید.

تبصره 2- در صورت فوت، استعفا، سلب شرایط عضویت و یا غیبت غیر موجه( سه جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب ) هر یک از اعضای اصلی منتخب، با پیشنهاد رییس و موافقت سایر اعضای هیأت مدیره، اعضای علی البدل ( به ترتیب اولویت ) برای مدت باقیمانده، به جای آن ها انجام وظیفه خواهند نمود.

فصل چهارم: رییس هیأت مدیره

ماده 11: هیأت مدیره کلینیک، از بین اعضای اصلی منتخب و یا اعضای هیأت علمی تمام وقت شاغل در کلینیک، یک نفر را به سمت رییس هیأت مدیره تعیین و جهت صدور ابلاغ به رییس دانشگاه پیشنهاد می نمایند.

ماده 12: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و ... با امضای رییس هیأت مدیره و ممهور به مهر کلینیک و امضای مدیر مالی یا رییس حسابداری کلینیک دارای اعتبار می باشد.

ماده 13: رییس هیأت مدیره، می تواند بنا به صلاحدید، از افراد مطلع، برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رأی دعوت نماید.

فصل پنجم: مدیر عامل

ماده 14: با پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب اعضای آن، یک نفر به عنوان مدیر عامل کلینیک انتخاب و جهت صدور ابلاغ به رییس دانشگاه پیشنهاد می شود.

تبصره 1- مدیر عامل کلینیک، تحت نظارت رییس هیأت مدیره و بر اساس آیین نامه داخلی کلینیک انجام وظیفه نموده و در جلسات هیأت مدیره، به عنوان دبیر هیأت مدیره( بدون داشتن حق رأی )، شرکت می نماید.

تبصره 2- مدیر عامل کلینیک می تواند از بین اعضای هیأت مدیره، شورای مشورتی و یا کارمندان رسمی دانشگاه انتخاب شود.

ماده 15: رییس هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای غیر مالی خود را به مدیر عامل، برای هر مدت که صلاح بداند، تفویض نماید.

فصل ششم: بازرس

ماده 16: یک نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت شاغل در کلینیک به عنوان بازرس اصلی و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شوند .

ماده 17: اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل می باشد:

الف بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای شورای مشورتی

ب مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع شورای مشورتی

ج گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به شورای مشورتی

تبصره- بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 18: بازرس می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد فعالیت های کلینیک انجام داده، اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را دریافت نموده و مورد رسیدگی قرار دهد

ماده 19: اعضای هیأت مدیره و بازرس تا زمانی که جانشین آنها از سوی شورای مشورتی تعیین و معرفی نشده اند، در مسؤولیت خود باقی خواهند بود.

فصل هفتم: بودجه و سایر موارد

ماده 20: سال مالی کلینیک از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 21: درآمد کلینیک از طریق ارائه خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی برای مراجعین در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تأمین می گردد.

تبصره - دریافت هدایا و کمک های بلا عوض با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع است.

ماده 22: درآمد و هزینه های کلینیک در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

ماده 23: هیأت مدیره موظف است آیین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب شورای مشورتی و ابلاغ رییس دانشگاه به مرحله اجرا در آورد.

ماده 24: در مورد سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده، مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه عمل خواهد شد.

ماده 25 : این اساسنامه در 25 ماده و 14 تبصره تنظیم و در تاریخ 1395/10/7 به امضای رییس دانشگاه رسید. 
 
آخرین بروز رسانی : 21 مرداد 1400